Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Schyssta pensioner

Våren 2014 avslöjade Kalla Fakta att AP-fonderna, genom sina pengaplaceringar i pappersföretaget Stora Enso, investerat i barnarbete i Pakistan. Vi i BLLF Sweden vill känna oss trygga med att våra gemensamma pensions-pengar inte investeras i företag som strider mot mänskliga rättigheter. Därför har vi fördjupat oss i hur AP-fonderna investerar och ställer oss bakom kampanjen schyssta pensioner. Nu vill vi dela våra nya kunskaper med er!
Så funkar det idag Som löntagare i Sverige betalar både du och din arbetsgivare en pensionsavgift som går in i pensionssystemet. Minst en tredjedel av dessa pengar hamnar i buffertfonderna, AP1-4 och 6, oavsett om du gjort ett aktivt pensionsval eller inte. Sammanlagt förvaltar AP-fonderna mer än 1400 miljarder av våra pensions-pengar. Idag finns det inga tydliga krav på att de företag som AP-fonderna investerar i måste visa respekt för mänskliga rättigheter och miljö, då hög avkastning är det yttersta målet. Här följer några exempel på hur AP-fonderna investerar i ohållbara verksamheter, fler fall finns att läsa om på schysstapensioner.nu
Gruvbolag AP-fonderna investerar i gruvbolag inblandade i miljöförstöring och tvångsförflyttningar. Ett exempel är Marlin-gruvan i Guatemala där AP-fonderna har kvar sina investeringar trots hård kritik om att
gruvan förgiftar vattnet för den extremt fattiga befolkningen i området. Gruv-projektet har också kritiserats för att den kränkt ursprungsbefolknings rättig-heter genom bland annat tvångsförflyttningar och mord.
Jordbruksmark AP-fonderna köper jordbruksmark bland annat i Brasi-lien. Marken hyrs oftast ut till stora multinationella företag snarare än till den fattigare befolkningen som bor på området.
Enligt en rapport från Swedwatch (2013), omgärdas markköpen av bris-tande transparens, otillräcklig kontroll av etik och miljö, och samarbete med aktörer involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
Vapen AP-fonderna investerar mycket pengar i företag som tillver-kar kärnvapenteknologi samt lättare vapen som revolvrar och auto-matkarbiner.
Jag ringer Rebecka Jalvemyr som jobbar för FIAN, en av de
organisationer som varit med i kampanjen sedan den startade 2013. Sedan dess har kampanjens övergripande mål varit att
respekten för mänskliga rättigheter och miljö ska vara en förut-sättning för AP-fondernas investeringar. ”Kampanjen schyssta pensioner riktar sig mot regelverket och de politiker som står
ansvariga för det” förklarar Jalvemyr.
Ett strukturellt problem Huvudproblemet med dagens pensionssy-stem ligger i de mål och riktlinjer som riksdagen genom pensionsgruppen beslutat att AP-fonderna ska följa,
menar Jalvemyr. Idag står det i förarbetena till lagen att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”. Mänskliga rättigheter och miljö är alltså direkt under-ordnade hög avkastning. Det finns inte heller någon oberoende part som granskar huruvida fonderna tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.
På hemsidan schysstapensioner.nu kan du läsa de krav som kampanjen ställer på AP-fonderna. Du kan också vara med och agera genom att skicka ett färdigskrivet mail med kraven som går direkt till ansvariga
politiker i riksdagens pensionsgrupp.

Axelina Larsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara