Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för år 2017

 

BLLF Sweden är en ideell organisation, som bildades 1991. Föreningens syfte är enligt stadgarna

  • att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer
  • att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete
  • att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål.
  • att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

 

Föreningen

 

Årsmöte

Den 23 april hade BLLF Sweden årsmöte. Rajagopal och Jill Carr Harris berättade då om Ekta Parishad och om förberedelserna för marschen till Genève 2020.

 

Förtroendevalda

Styrelsen har bestått av Cecilia Karlsson, ordförande, Mia Jildenhed, vice ordförande, Kajsa Hansson, sekreterare, Göte Isaksson, kassör, Gunilla Larsson, Agne Gustavsson och Anette Larsson. Samuel Grönvik och Jonas Johannesson valdes till suppleanter för ett år. För revision av föreningen ansvarar PwC med Gunnar Thullberg som huvudansvarig och påskrivande revisor. Medlemmar i valberedningen har varit Maria Albinsson (sammankallande) och Clary Bertilsson. Carina Ohlsson, riksdagsledamot för S, har varit föreningens hedersordförande.

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden, varav några sammanträden via Skype.

 

Arbetsmöte

Ett arbetsmöte för styrelsen och arbetsgrupperna ordnades den 1 – 3 september på Mösseberg i Falköping.

 

Arbetsgrupper

En projektgrupp bestående av Gunilla Larsson, Göte Isaksson och Agne Gustavsson har svarat för att administrera projektet. Föreningsutskottet, som bestått av Cecilia Karlsson, Mia Jildenhed och Kajsa Hansson har också fungerat som ett AU och förberett styrelsearbetet. En tredje arbetsgrupp, informations- och påverkansgruppen, har bestått av Anette Larsson från styrelsen, Lina och Mikaela Klang och Sara Holmén. Samuel Grönvik, Jonas Johannesson och Britt-Marie Klang har haft ansvaret för de nya kontakterna med Ekta Parishad och Ekta Europe.

 

Kontor

Föreningen har också under detta år hyrt ett kontor för projektarbete och sammanträden.

  

Medlemmar

Styrelsen har under året arbetat för bättre kontakt med medlemmar och andra i nätverket genom fortlöpande information, främst per e-mail, om föreningens arbete. På detta sätt hoppas vi behålla tidigare medlemmar och få nya. Den nedåtgående trenden har också vänt och nu ökar medlemsantalet. Föreningsgruppen har arbetat med att förbättra medlemsregistret.

  

Ekonomi

Under 2017 har föreningen haft 342 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna för år 2017 har uppgått till 32.450 kr. I gåvor har vi mottagit 183.914 kr. Av Sida bidrag rekvirerades för CDP 2017 1.981.681 kr. Ett överskott från CDP 2014 - 16 på 320.000 fick, tillsammans med ett tilläggsbidrag på 33.000, användas under 2017. Kostnader för insamlingar och för föreningens administration har uppgått till 1,6% av totala intäkter jämfört med 1.2 % förra året. 101,4 % av de totala intäkterna betalades ut till ändamålen under 2017. Föregående år var motsvarande siffra 108,1 %. BLLF Sweden har ett 90 – konto, dvs ett plusgirokonto, som innebär att Svensk insamlingskontroll granskar att inkomna gåvor används till syften som överensstämmer med stadgarna och utan stora kringkostnader. För mer information hänvisas till www.insamlingskontroll.se

För vidare information om föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen

  

 

Utvecklingssamarbete med Pakistan med stöd av Sida

 

BLLF Sweden har länge samarbetat med BLLFS organisationer i tre av Pakistans provinser, Khyber Pashtunkwa, Baluchistan och Sind. Detta är ett långsiktigt arbete för att avskaffa slaveri och barnarbete och ge utbildning åt barn och vuxna, vilket är avgörande för att ge fattiga människor möjlighet att hävda sina rättigheter och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Samarbetet sker i projekt (Community Development Projekt, CDP) med stöd av Sida genom Forum Syd. Under året genomfördes CDP 2017, en ettårig femte fas i detta långsiktiga utvecklingssamarbete. Projektet genomfördes av våra samarbetspartners i Pakistan, BLLF Societies i Baluchistan, Mardan och Mirpurkhas. Det var en fortsättning av tidigare arbete med ökat fokus på kvinnors rättigheter, flickors rätt till utbildning, facklig organisering och ungdomsarbete. Det omfattade grundläggande utbildning för ungdomar och vuxna genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning, medvetandegörande, påverkansarbete, organisationsutveckling och facklig träning för arbetare. Övergripande mål för insatsen har varit: Kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. De använder BLLFS som ett verktyg för att förändra sina livsvillkor, förbättra miljön och hävda sin rätt till demokratiskt deltagande i samhället. En pakistansk koordinator har samordnat och lett projektet tillsammans med en projektgrupp inom styrelsen. Projektet har haft fem delprogram. En ansvarig ͟project manager͟ för de olika delmomenten i projektet har gett en tydlig ansvarsfördelning.

 

Påverkansarbete och facklig organisering

Fortsatt stöd har getts till rättshjälp, för att befria skuldslavar. BLLFS organisationerna arbetar kontinuerligt med att hävda brott mot fackliga rättigheter och stödja människor som utsatts för övergrepp. De kämpar också för bättre löner och arbetsförhållanden, ordnar facklig och politisk utbildning och påverkar myndigheter genom kampanjer och lobbying. Särskilt fokus har varit på att öka politisk medvetenhet och röstdeltagande bland fattiga, i synnerhet kvinnor. Man har utbildat ledare och tränat i strategier för politisk påverkan Deltagare i kurser och utbildningar har skaffat ID kort och deltar i politiska val. Några har också kandiderat i lokala val. Utbildning av barn och vuxna, i första hand flickor och kvinnor Utbildning är grunden för utveckling. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att kunna läsa och skriva ger möjlighet till ett självständigt liv och att påverka samhället. Cirka 760 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn och majoriteten av dem är kvinnor. Projektet har därför haft speciellt fokus på flickors och kvinnors utbildning, eftersom dessa ofta inte har möjlighet att gå i skola. Vuxenkurserna utvecklar basal läs- skriv- och räknekunnighet utifrån deltagarnas vardagserfarenheter. I kurserna integreras frågor kring mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter. Syftet är att medvetandegöra deltagarna och ge dem självförtroende och stöd att hävda sin rätt i familjen, i sitt sociala sammanhang och gentemot myndigheterna. Tillsammans lär de sig driva krav på att existerande lagar mot skuldslaveri och barnarbete implementeras. I kurserna behandlas också grundläggande hälsofrågor och miljö.Under året har genomförts 140 kurser. 1540 kvinnor och 447 män har fått läs-och skrivutbildning och yrkeskunskaper i sömnad, datorkunskap, skönhetsvård och mobilreparationer. Tack vare dessa kunskaper har många av dem kunnat bidra till familjens försörjning. Deltagarna hör till de allra fattigaste i Pakistan, och de flesta har aldrig fått gå i skola. I synnerhetkvinnorna har svårt att få komma ut ur hemmet. De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor rättigheter och skydd mot våld och övergrepp. I verkligheten är de dock ofta utestängda från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de tillfälle att samtala om sina erfarenheter och stötta varandra. Projektet har gett pedagogiskt stöd till skolor, lärarutbildning, böcker och undervisningsmaterial, registrerings- och examensavgifter. 15 skolor med totalt 2034 elever har fått stöd.Stöd har getts till utbildning av lärare, pedagogiska rådgivare och utbildningsansvariga. Goda rutiner skapas för att säkerställa hög kvalité i vuxenutbildning, skolor och andra träningar. I samarbete med Jordens Barns Pris och tidningen Globen förser föreningen skolorna i Pakistan med material för att delta i omröstningen Samtliga BLLFS – skolor deltar och idén har spritts till allt fler statliga skolor. Detta ger kunskap om barns rättigheter och är en lektion i demokrati och demokratiska val.

 

Fortsatt kamp för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.

Kvinnor i BLLFS utvecklar ett kvinnligt nätverk, WAS (Women Against Slavery), och kvinnor från de tre provinserna samlas lokalt, regionalt och nationellt till möten och diskussioner. Man verkar i närsamhället för att flickor ska få gå i skolan och försöker förhindra barnäktenskap. I projektet har ingått planering och aktiviteter för att skydda våldsutsatta kvinnor.Kvinnor utbildar sig i organisationskunskap och administration. De utvecklar metoder för politisk påverkan och strategier för att förändra samhället. Kvinnor har lika representation i ledningsgruppen för CPD projektet. De har fått utbildning i administration och ekonomi.Viktigt är också att ha kurser för män om kvinnors rättigheter för att påverka och förändra attityder.

 

Ungdomsverksamhet

Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. De är framtida aktörer i samhällsutvecklingen och det är angeläget att ge dem utbildning, göra dem politiskt medvetna och knyta dem till organisationen. BLLFS organisationerna har ordnat lokala och regionala möten och utbildningar för ungdomar, för att ge kunskap om samhälle och politik och organisationskunskap. Unga flickor och pojkar organiserar sig i lokala ungdomsgrupper och utvecklar ett nationellt nätverk Det finns nu ca 50 lokala mötesplatser, där de kan samlas, diskutera problem i vardagen, få samhällsinformation och så bli en kraft till förändring i familjen och i närsamhället.

  

Kapacitetsutveckling i samarbetsorganisationerna.

I alla tre provinserna har organisationerna förbättrat ekonomiska och administrativa rutiner. Man har utarbetat riktlinjer för att planera, utvärdera och rapportera projektets aktiviteter och ökat sin kapacitet att förverkliga sina mål. Organisationerna är väl kända och respekterade lokalt. Genom samarbete med andra människorättsorganisationer har man utvecklat sitt regionala och nationella nätverk.

 

Samarbete med Ekta Europe och Ekta Parishad.

Ekta Parishad i Indien är en rörelse som med icke-våldsmetoder i Gandhis anda kämpar för fattigas rättigheter. Samarbetet med Ekta Parishad har utvecklats under 2017.

  

Besök i Indien

Under 2017 besökte tre av BLLF Swedens medlemmar organisationen Ekta Parishad i Indien. Det blev spännande möten med medlemmarna på landsbygden. Medlemmarna går till polis och

Domstolar och agerar på olika sätt för sin rätt att odla på sin mark. De vet hur möten, kampanjer och aktioner ska drivas. Särskilt imponerade Ekta Parishads satsning   på ungdomar i stad och landsbygd vid namn ”Rurban Youth”.

  

Värd för Ekta Europe-möte

BLLF Sweden stod som stolta värdar för vårens Ekta Europe möte som hölls i Lidköping i april.Rapporter och erfarenhetsutbyten från olika delar av Europa diskuterades och gemensamma satsningar planerades. Rajagopal och Jill Carr Harris bidrog med värdefulla inlägg. Fokus låg på fredsvandringen Jai Jagat 2020. Jai Jagat 2020 är en ”bottom-up”-rörelse med utbildningar och aktioner i icke-våld som samlas i en gemensam manifestation i Geneve i september 2020. Våra internationella gäster deltog även i Iqbaldagen på Torget i Lidköping.

 

 

Deltagande på Ekta Europe-möte i Genève

Höstens Ekta Europe-möte var i Genève. Olika grupper hade förberett ankomsten till Genève 2020 och kunde rapportera att staden Paris likt staden och kantonen Genève har antagit en resolution för att välkomna vandringen. Olika aktioner och möten planerades och en endags samling med deltagare från det europeiska nätverket samt lokala aktivister ägde rum. En representant från BLLF Sweden deltog på mötet och rapporterar att arbetet fördjupas med nya arbetsstrukturer med större fokus på kommunikationen. Jai Jagat har även börjat hitta deltagare på Balkan vilket är särskilt viktigt då vandringen från Indien passerar därigenom.

 

Besök av Jill Carr-Harris i december

Första veckan i december kom Jill Carr-Harris till Sverige än en gång för att hålla intensiva icke-våldsträningar på de la Gardiegymnasiet och för grupper i Lidköping och Göteborg. Hon fick också möjlighet att möta med riksdagsledamöter i Stockholm. informationen om och engagemanget för vandringen börjar nu nå allt fler i Sverige. Hoppet om att en annan värld är möjlig växer. Titta gärna på hemsidan www.jaijagat2020.org för mer information!

 

 

Information

 Nyhetsbrevet

BLLF Swedens nyhetsbrev går ut per post till dem som så vill eller mejl till ca 1000 medlemmar och sympatisörer och har utkommit med fyra nummer under året. Informationen har tagit upp det nutida slaveriet, som finns i olika former i olika delar av världen. Viktigt är att visa på positiva resultat i den kamp som många organisationer för mot slaveriet. Liksom tidigare har   tyngdpunkten legat vid information från Pakistan, där vi har pågående projekt och personliga kontakter, som ger en inblick i slaveriproblematiken, men också visar möjligheter att bekämpa slaveri och tvångsarbete och stödja kvinnor i deras kamp för sina rättigheter. Vi har också visat på hur slaveriet är kopplat till ett globalt ekonomiskt system, som även vi är indragna i t.ex. när vi köper produkter som tillverkats på andra sidan jorden under förhållanden som skulle varit oacceptabla i vårt land. Nyhetsbrevet ger tips om nyutkommen litteratur, som belyser slaveriet och hänvisar till hemsidor som informerar om kampen mot slaveri.

 

Hemsidan

BLLF Sweden arbetar kontinuerligt med att förbättra hemsidan och göra den lättillgänglig och attraktiv. Den är vår främsta kontaktyta. Vid mejlkontakter och informationstillfällen hänvisar vi till vår hemsida. Den används avstuderande på olika nivåer, allt från grundskola till universitet och leder ofta till kontakter, där studerande får hjälp med faktaunderlag för specialarbeten och uppsatser om barnarbete och slaveri. Allmän och grundläggande information ges kontinuerligt till enskilda och organisationer, som kontaktar oss per telefon eller mail. Lärare får hjälp med idéer och material för undervisning. Nyhetsbreven, artiklar, rapporter, uppsatser och faktablad läggs in kontinuerligt.

  

Facebook  

Föreningens medlemmar har blivit mer aktiva på Facebook för att hålla kontakt, sprida information om BLLF Swedens arbete, annonsera aktiviteter, väcka debatt och ge nyheter och information. Facebook blir en allt viktigare informationsyta och ett medel för föreningen att nå ut med vårt budskap till en större och bredare grupp människor.  

 

Globalportalen

Under oktober och november hade BLLF Sweden en annons rullande på Globalportalen, där många ungdomar går in för att söka intressanta organisationer och ämnen till uppsatser. Vår annons visades 175.806 gånger och var den tredje mest klickade. 

 

Iqbaldagen

Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning arrangerades traditionsenligt på torget i Lidköping den 22 april i samarbete med Lidköpings FN-förening. En barnkör och ungdomar från Lidköping spelade och sjöng och en grupp från Independance Academy dansade. Rajagopal från Ekta Parishad i Indien höll ett tal.

Övrigt informationsarbete

Föreningen har detta år avstått från att medverka på Internationella Torget vid Bok - och Biblioteksmässan i Göteborg, men har i stället deltagit i Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping. Föreläsningar, skolbesök och temadagar har under året hållits i skolor, andra institutioner och ideella och fackliga organisationer.Besök från Indien och Pakistan har gett ytterligare kontakter och tillfälle till unskapsspridning.

 

Samverkan

BLLF Sweden är medlem i Forum Syd och har under året deltagit i medlemsmöten, årsmötet och flera kurser ordnade av FS. En medlem i föreningens styrelse har varit ordinarie ledamot i Forum Syds styrelse. Föreningen ingår nu i nätverket av organisationer i Internationella Torget. Vi får härigenom värdefulla kontakter och inbjudningar till möten och seminarier. BLLF Sweden ingår också i nätverket kring Jordens Barns Pris. Den 22 april arrangerade föreningen tillsammans med Lidköpings FN-förening och Studiefrämjandet Iqbaldagen i Lidköping, en manifestation mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning. BLLF Sweden är medlem i Anti-Slavery International i London och har kontakt med lokal grupp i Faringdon i England, ledd av förre ordföranden i Antislavery International, Reggie Norton. BLLF Sweden samarbetar med Solrosen/Emmaus Westervik i Ekenäs i Finland, som genom försäljning och insamlingskampanjer stöder BLLFS skolor i Pakistan. Föreningen samarbetar också med den indiska icke-våldsrörelsen Ekta Parishad. Föreningen ingår nu också i det europeiska nätverket nätverket Ekta Europe och deltar i förberedelsearbetet inför en stor internationell manifestation i Genève 2020, kallad Jai Jagat.

 

 

 

Tack !

Vägen ut ur slaveri är lång och svår både för vuxna och barn. Det handlar om utbildning, om att bli medveten om sina mänskliga rättigheter, om att organisera sig, om rättsliga processer och om självtillit. De barn och vuxna som får grundläggande utbildning, kunskap om sina rättigheter och ett hopp för framtiden kommer själva att medverka till att slaveriet förintas.

Ett varmt tack till alla som genom frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och deltagande i brevkampanjer tar del i detta arbete.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping