Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

CDP (Community Development Project) 2014-2016

Trots att det i lag är förbjudet, är barnarbete och skuld-slaveri fortfarande vanligt i Pakistan. Det finns inom branscher som textil- och pappersindustri, jordbruk och matt-tillverkning. I nyhetsbrev 1-2014, berättade vi om CDP (Community Development Project) 2014-2016, vårt samarbetsprojekt med BLLFS i Pakistan. Målet för CDP 2014-2016 är att kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. Genom att organisera sig i BLLFS kan de förändra sina livsvillkor och hävda sin rätt till demo-kratiskt deltagande i samhället. På så sätt motverkas slaveri och barnarbete.
 
Utbildning viktig i kampen för mänskliga rättigheter
”Vi ser stora förändringar hos deltagarna. De ser nu hur viktig utbildning är och skickar sina döttrar till skolan men försöker också att kräva utbildning för alla andra flickor i deras områden.” (ur BLLFS Mirpurkhas andra kvartalsrapport 2014)

Utbildning som ett viktigt redskap i kampen för mänsk-liga rättigheter genomsyrar CDP 2014-2016. I alla tre provinser pågår kontinuerligt kortare utbildningar för kvinnor. De lär sig läsa enklare texter, räkna, så de till exempel kan hantera pengar, grundläggande hälsofrågor men framför allt demokrati och mänskliga rättigheter. Genom sy- och datacentra ges kvinnor och män möjlighet att bygga upp färdigheter som kan ge en inkomst till familjen.

Kvinnor går samman 
”Kvinnogrupperna skapar inte bara medvetenhet, de är en förebild för andra kvinnor och de kräver sina rät-tigheter” (ur BLLFS Mirpurkhas andra kvartalsrapport 2014)
Kvinnorna är särskilt utsatta i Pakistan. Många är de flickor och kvinnor, som likt Malala, kämpar för sina rättigheter. Projektet ger stöd till bildandet av kvinno-nätverk. Women against slavery, WAS, som grupperna kallar sig, ger kvinnor möjlighet att gå samman i sin kamp. Nyligen genomfördes en ledarskapsutbildning för kvinnor i nätverken. Även män får utbildning om kvinnors rättigheter. Utan männens stöd, blir vår frigörelse omöjlig, menar kvinnorna. En ny och
spännande satsning är den utbildning i kvinnligt själv-försvar, som vi hoppas kunna anordna, med hjälp av utbildare från Sverige.

Ungdomssatsning
Ungdomarna är vår framtid. Därför satsar projektet på såväl flick- som ungdomscentra dit ungdomar kan komma för att läsa, diskutera och få tillgång till datorer. Vi planerar även för ett ungdomsutbyte under 2015-2016. Genom utbytet ges ungdomar från Pakistan och Sverige möjlighet att mötas och lära av varandra.

Frihet räcker inte
I arbetet mot barnarbete och slaveri är facklig kamp viktig. CDP 2014-2016 ger fattiga arbetare möjlighet att organisera sig och få utbildning i hur de kan driva frågor för bättre arbetsvillkor och löner. Arbetarkom-mittéer bildas, demonstrationer genomförs och myndigheter uppvaktas. Projektet ger också stöd till rättshjälp.

Gunilla Larsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara