Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019

Länk till verksamhetsberättelse som pdf (med bilder)

BLLF Sweden

är en ideell organisation, som bildades 1991. Föreningens syfte är enligt stadgarna

  • att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer
  • att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete
  • att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål.
  • att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

 

Föreningen

Årsmöte
Den 24 april hade BLLF Sweden sitt årsmöte på biblioteket i Lidköping. Mötet inleddes med att dansaren och koreografen Gauri Kulkarni från Indien dansade och berättade.

Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Cecilia Karlsson, ordförande, Agne Gustafsson, vice ordförande, Anette Larsson, sekreterare, Göte Isaksson, kassör, Muki Jernelöv och Malin Funk  har varit ordinarie ledamöter. För revision av föreningen ansvarar PwC med Gunnar Thullberg som huvudansvarig och påskrivande revisor. Medlemmar i valberedningen har varit Maria Albinsson (sammankallande) Clary Bertilsson och Gunilla Larsson. Carina Ohlsson, riksdagsledamot för S, har varit föreningens hedersordförande.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden.
Arbetsmöte Ett arbetsmöte för styrelsen och arbetsgrupperna ordnades den 6 - 8 september på Mösseberg i Falköping. Mats Paulsson, som arbetar vid Jämställdhetsmyndigheter i Göteborg berättade om samordning av arbetet mot trafficking och människohandel.

Arbetsgrupper
En projektgrupp bestående av Gunilla Larsson, Göte Isaksson och Agne Gustavsson har svarat för att administrera projektet. En arbetsgrupp, informations- och påverkansgruppen, har bestått av Anette Larsson och Malin Funk från styrelsen och Sara Holmén. En tredje arbetsgrupp bestående av Muki Jernelöv från styrelsen och Kerstin Högsborn, Britt-Marie Klang, Monica Westberg, Samuel Grönvik och Sofia Bergman har haft ansvaret för Hopp i Rörelse och kontakterna med Jai Jagat och Jai Jagat Europe. 

Kontor
Föreningen har också under detta år hyrt ett kontor för projektarbete och sammanträden.

Medlemmar
Styrelsen har under året arbetat för bättre kontakt med medlemmar och andra i nätverket genom fortlöpande information, främst per e-mail, om föreningens arbete. På detta sätt hoppas vi behålla tidigare medlemmar och få nya. Styrelsen har arbetat med att förbättra medlemsregistret och vi följer den integritetspolicy enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som styrelsen fastställt. 

Ekonomi
Under 2019 har föreningen haft 313 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna för år 2019 har uppgått till 31.750 kr. I gåvor har vi mottagit 230017 kr. Av Sida bidrag rekvirerades för CDP 2019  
1 289 575 kr. Kostnader för insamlingar och för föreningens administration har uppgått till  3,9 % av totala intäkter jämfört med 2,4 % förra året. 100.1 % av de totala intäkterna betalades ut till ändamålen under 2019.  Föregående år var motsvarande siffra  100,4 %.
BLLF Sweden har ett 90 – konto, dvs ett plusgirokonto, som innebär att Svensk insamlingskontroll granskar att inkomna gåvor används till syften som överensstämmer med stadgarna och utan stora kringkostnader. För mer information hänvisas till http://www.insamlingskontroll.se  Föreningen har under året bytt bank och går nu över till bankgiro. Det är fortfarande ett 90-konto granskat av Svensk Insamlingskontroll.  

För vidare information om föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen

 

Utvecklingssamarbete med Pakistan med stöd av Sida

BLLF Sweden samarbetar sedan länge med BLLFS organisationer i tre av Pakistans provinser, Khyber Pashtunkwa, Baluchistan och Sind. Detta är ett långsiktigt arbete för att avskaffa slaveri och barnarbete och ge utbildning åt barn och vuxna, vilket är avgörande för att ge fattiga människor möjlighet att hävda sina rättigheter och bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Samarbetet sker i projekt (Community Development Projekt, CDP) med stöd av Sida genom Forum Syd. Året var ett mellanår i sjätte fasen, CDP 2018 - 2020,  av detta långsiktiga utvecklingssamarbete. Projektet genomförs av våra samarbetspartners i Pakistan, BLLF Societies i Baluchistan, Mardan och Mirpurkhas och är en fortsättning av tidigare arbete. Övergripande mål för insatsen är: Kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. De använder BLLFS som ett verktyg för att förändra sina livsvillkor, förbättra miljön och hävda sin rätt till demokratiskt deltagande i samhället. Projektet har starkt fokus på kvinnors rättigheter, flickors rätt till utbildning, facklig organisering och ungdomsarbete. Det omfattar grundläggande utbildning för ungdomar och vuxna genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning, medvetandegörande, påverkansarbete,  organisationsutveckling och facklig träning för arbetare. En pakistansk koordinator samordnar och leder projektet tillsammans med en projektgrupp inom styrelsen.
Projektet har fem delprogram. En ansvarig ”project manager” för de olika delmomenten i projektet har gett en tydlig ansvarsfördelning.

Påverkansarbete och facklig organisering
Fortsatt stöd har under året getts till rättshjälp, för att befria skuldslavar. BLLFS organisationerna arbetar kontinuerligt med att hävda brott mot fackliga rättigheter och stödja människor som utsatts för övergrepp. De kämpar också för avtal om minimilöner, bättre arbetsförhållanden och rätten att lämna en anställning. Man ordnar facklig och politisk utbildning av män och kvinnor, har utbildat ledare och tränat i strategier för politisk påverkan. Genom kampanjer och lobbying har man sedan påverkat myndigheter ofta i samarbete med andra organisationer. Särskilt fokus har varit på att öka politisk medvetenhet och röstdeltagande bland fattiga, i synnerhet kvinnor. Man har fått några  kvinnor att kandidera i lokala val.

Utbildning av barn och vuxna, i första hand flickor och kvinnor
Utbildning är grunden för utveckling.  Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att kunna läsa och skriva ger möjlighet till ett självständigt liv och att påverka samhället. Cirka 760 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn och majoriteten av dem är kvinnor. Projektet har därför haft speciellt fokus på flickors och kvinnors utbildning, eftersom dessa ofta inte har möjlighet att gå i skola. Vuxenkurserna utvecklar basal läs- skriv- och räknekunnighet utifrån deltagarnas vardagserfarenheter. I kurserna integreras frågor kring mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter. Syftet är att medvetandegöra deltagarna och ge dem självförtroende och stöd att hävda sin rätt i familjen, i sitt sociala sammanhang och gentemot myndigheterna. Tillsammans lär de sig driva krav på att existerande lagar mot skuldslaveri och barnarbete implementeras. I kurserna behandlas också grundläggande hälsofrågor och miljö.

Under året har genomförts 131 kurser. 1442 kvinnor och 462 män har fått läs-och skrivutbildning och yrkeskunskaper i sömnad och broderi, datorkunskap och skönhetsvård. I kurserna ingår nu att lära ut entreprenörskap. Tack vare dessa kunskaper har 60% av de kvinnor som deltagit i sykurserna, kunnat bidra till familjens försörjning genom att sy och sälja kläder eller broderiarbeten. Deltagarna hör till de allra fattigaste i Pakistan, och de flesta har aldrig fått gå i skola. I synnerhet kvinnorna har svårt att få komma ut ur hemmet. De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor rättigheter och skydd mot våld och övergrepp.  I verkligheten är de dock ofta utestängda från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de tillfälle att samtala om sina erfarenheter och stötta varandra.

Projektet har gett pedagogiskt stöd till skolor, lärarutbildning, böcker och undervisningsmaterial, registrerings- och examensavgifter. 9 skolor med totalt 1184 elever har fått stöd. Stöd har getts till utbildning av lärare, pedagogiska rådgivare och utbildningsansvariga. Goda rutiner skapas för att säkerställa hög kvalité i vuxenutbildning, skolor och andra träningar.

Fortsatt kamp för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.  
Kvinnor i BLLFS utvecklar ett kvinnligt nätverk, WAS (Women Against Slavery), och kvinnor från de tre provinserna samlas lokalt, regionalt och nationellt till möten och diskussioner. Man verkar i närsamhället för att flickor ska få gå i skolan och försöker förhindra barnäktenskap. I projektet ingår planering och aktiviteter för att skydda våldsutsatta kvinnor. Kvinnor utbildar sig i organisationskunskap och administration. De utvecklar metoder för politisk påverkan och strategier för att förändra samhället. Kvinnor har lika representation i ledningsgruppen för CPD projektet. De har fått utbildning i administration och ekonomi.

Viktigt är också att ha kurser för män om kvinnors rättigheter för att påverka och förändra attityder.

Ungdomsverksamhet
Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. De är framtida aktörer i samhällsutvecklingen och det är angeläget att ge dem utbildning, göra dem politiskt medvetna och knyta dem till organisationen. BLLFS organisationerna har ordnat lokala och regionala möten och utbildningar för ungdomar, för att ge kunskap om samhälle och politik och organisationskunskap. Man har ordnat ledarskapsträning och icke- våldsträning. Unga flickor och pojkar organiserar sig i lokala ungdomsgrupper och utvecklar ett nationellt nätverk Det finns nu 56 lokala mötesplatser, där de kan samlas, diskutera problem i vardagen, få samhällsinformation och så bli en kraft till förändring i familjen och i närsamhället.

Kapacitetsutveckling i samarbetsorganisationerna.
I alla tre provinserna har organisationerna förbättrat ekonomiska och administrativa rutiner. Man har utarbetat riktlinjer för att planera, utvärdera och rapportera projektets aktiviteter och arbetar med att öka sin kapacitet att förverkliga sina mål. Organisationerna är väl kända och respekterade lokalt. Genom samarbete med andra människorättsorganisationer har man utvecklat sitt regionala och nationella nätverk.
En oberoende utvärdering av CDP projekten och påpekanden från revisorerna gav också idéer och förslag till fördjupning och utveckling av arbetet, något som våra samarbetspartners har tagit med sig i nuvarande projekt. Man har haft konsultledda utbildningar och en översyn av olika sätt att utvärdera verksamheten. Man har utarbetat en särskild plan för hur arbetet kan förbättras. Man har också tagit fram en plan för hur projektet ska avvecklas och hur arbetet ska kunna fortsätta, då projektstöd från Sida upphör 31 december 2020.

Projektuppföljning

Medlemmar ur BLLF Swedens projektgrupp besökte Pakistan i februari för att utvärdera det nya projektet. De besökte Lahore och Mirpurkhas. Handläggaren på Forum Syd, Magda Brättemark var med några dagar i Mirpurkhas.
Vår nationella koordinator, Najma Sheik, besökte Sverige 20 – 30 september. Hon var i Lidköping för projektdiskussioner med styrelsen, i Stockholm för möte med Forum Syd och deltog i BLLF Swedens seminarium på Globala torget under Bok och biblioteksmässan i Göteborg

May Middle School

Utanför CDP projektet har BLLF Sweden och andra privata donatorer givit stöd till May Middle School  Det är en eftermiddagsskola i ett fattigt hazar-område utanför Quetta. På morgonen måste pojkarna hjälpa till på marknaden, men på eftermiddagen får de undervisning och kan spela fotboll och kricket.

Problem med överföring av projektpengar.

Projektpengar för andra halvan av 2019 försenades av olika anledningar och, när överföring till Pakistan väl gjordes, stoppade Bank of Pakistan pengarna. Man vill förhindra utländsk finansiering av terrorverksamhet. Alla de dokument som behövdes för att få loss pengarna blev inte klara förrän vid årsskiftet. Det mesta av verksamheten har genomförts trots detta. Hela hösten fick lärare arbeta utan lön. Regionala och nationella möten fick dock ställas in.

 

Samarbete med Jai Jagat Europe och Ekta Parishad

För fred och rättvisa - Jai Jagat 2020 har börjat!        
Den 2 oktober, då Gandhi skulle fyllt 150 år, började den globala marschen från New Delhi till Genève. Jai Jagat betyder en jord, hela mänskligheten och arbete för en jämlik värld, där ingen lämnas utanför. Man vill utrota fattigdom, främja inkludering, värna klimat och miljö och praktisera ickevåld. De första tre månaderna har man gått genom Indien och haft möten på platser man passerat.

Arbetet i Sverige - Hopp i Rörelse
Arbetsgruppen har under året träffats nästan varje vecka, ca 35 gånger. Dessutom har nätverket bjudits in till 8 möten.

Förutom arbetsmöte och nätverksmöten har träffar ordnats när vi haft gäster på besök. Alain Dangoisse från Belgien besökte Lidköping och Göteborg 17 -18 jan. Corina Fuks från Spanien besökte Lidköping och Göteborg 15-17 mars. Gauri Kulkarni från Indien besökte Lidköping och Göteborg 24 april - 5 maj. Märta Råberg från Lund besökte Lidköping 15 juli. Information har också getts på möten med föreningar som Svenska Freds i Göteborg, Fredskören i Stockholm, Fredsrörelsen på Orust och vid Jordens Vänners höstmöte i Malmö.

Förutom möten har information skickats till nätverket efter varje nätverksmöte samt ett par extra informationsbrev i sep och dec. En broschyr togs fram under hösten. Den används flitigt  för att informera om projektet. Annonser har varit inne i Ordfront under våren och under hösten.
Lina Klang som gjort hemsidan höll en endagskurs i Lidköping15 augusti hur man lägger in och ändrar på hemsidan.

Till nätverksmötet i samband med Gauris besök inbjöds representanter från Ung I Sverige, Refugees Welcome, representanter från Grästorp och Essunga, Unga för Amnesti och andra grupper som arbetar med de ensamkommandes situation och rättigheter.

Under några tisdagar arrangerades aktioner på torget, Fem över Tolv, då vi skramlade för att väcka uppmärksamhet mot utvisningarna till Afghanistan. Representanter från Refugees Welcome och Svenska Kyrkan och andra organisationer fanns med. Lördagen 23 nov anordnades en skodemonstration på torget. Den ledde till många samtal med torgbesökare.

Gruppen har deltagit i två större arrangemang. Vi fanns med på Fritidsmässan på Arenan i Lidköping 12-14 april. Där presenterades ett förslag till sommarjobb för gymnasieungdomar att gå en icke- vålds utbildning. Under Bok och Biblioteksmässan 26-29 sept i Göteborg deltog vi med en monter och ett seminarium, ”Vandra i Gandhis anda”.

Vid bokmässan presenterades den kalender som i tagit fram och som presenterar och följer Jai Jagat 2020 och Hopp i Rörelse, BLLF Swedens och samarbetsorganisationers arbete. Kalendern startar i okt 2020 då Den långa marschen började i Indien och varar till och med dec 2020. Kalendrar har sålts via annons, på möten och vid julskyltningen i Lidköping. Den har också lämnats till Vänermuséet i Lidköping för försäljning.

2 okt på Gandhis 150-årsdag startade den långa marschen Jag Jagat 2020 i Indien. Detta uppmärksammandes också i Lidköping där en fest ordnades i Lidbeckska Huset. Föreningar från hela Lidköping bjöds in och ett 20-tal deltagare närvarade.

Den svenska delen av marschen ska börja i Lidköping 13 juni 2020. Vi har undersökt vandringsväg och övernattningsställen, vilket lett till många möten. Nätverket Varberg för Fred i Varberg välkomnar oss 23 juni. Vid ett besök i Skåne ordnade Märta Råberg ett möte i Malmö 29 aug. Därefter träffade vi representanter från Världsbutiken och Fredsrörelsen i Ystad 30 aug. Vid ett möte i Göteborg 30 nov träffades några som aktivt arbetar med vandringen.Vid ett möte med pilgrimsprästen Mikael Kjell 28 maj fick vi goda råd hur vi kan organisera vandringen.

En icke- våldskurs som ordnades i samarbete med Hopp och Motstånd, samlade 22 deltagare i Falkenberg i aug.

Europeiska nätverket.
Arrangerades ett stort möte i Lyon 29-31 mars, där Muki Jernelöv, Monica Westberg och Samuel Grönvik deltog. Därefter har möten ordnats i mindre arbetsgrupper. Samuel deltog i ett möte om icke- våldsträning i Genève i juli. Elisabeth Larsson Malmström och Johan Malmström deltog i ett möte i Genève 6-8 dec om mottagandet där i sep 2020. Muki var på ett möte i Birmingham i augusti. Förutom fysiska möten har möten hållits via skype.

Flera ansökningar om pengar har skickats in. Under 2019 fick vi 12 000 kr från Lidköpings kommun till Gauris besök.

BLLF Sweden har bidragit med 50.000 kr till Jai Jagat aktiviteter i Pakistan.

 

Information

Nyhetsbrevet
BLLF Swedens nyhetsbrev går ut per post till dem som så vill eller mejl till ca 1000 medlemmar och sympatisörer och har utkommit med fyra nummer under året. Informationen har tagit upp det nutida slaveriet, som finns i olika former i olika delar av världen. Viktigt är att visa på positiva resultat i den kamp som många organisationer för mot slaveriet. Liksom tidigare har tyngdpunkten legat vid information från Pakistan, där vi har pågående projekt och personliga kontakter, som ger en inblick i slaveriproblematiken, men också visar möjligheter att bekämpa slaveri och tvångsarbete och stödja kvinnor i deras kamp för sina rättigheter. Vi har också visat på hur slaveriet är kopplat till ett globalt ekonomiskt system, som även vi är indragna i t.ex. när vi köper produkter som tillverkats på andra sidan jorden under förhållanden som skulle varit oacceptabla i vårt land.
Nyhetsbrevet informerar också om den globala fredsmarschen Jai Jagat 2020 och om planeringen av den svenska marschen, som ska börja i Lidköping.
Nyhetsbrevet ger tips om nyutkommen litteratur, som belyser slaveriet och hänvisar till hemsidor som informerar om kampen mot slaveri.

Hemsidan
En lättillgänglig och attraktiv hemsida är viktig för föreningen.  Den är vår främsta kontaktyta. Vid mejlkontakter och informationstillfällen hänvisar vi till vår hemsida. Den används av studerande på olika nivåer, allt från grundskola till universitet och leder ofta till kontakter, där studerande får hjälp med faktaunderlag för specialarbeten och uppsatser om barnarbete och slaveri. Allmän och grundläggande information ges kontinuerligt till enskilda och organisationer, som kontaktar oss per telefon eller mail. Lärare får hjälp med idéer och material för undervisning. Nyhetsbreven, artiklar, rapporter, uppsatser och faktablad ska läggas in kontinuerligt.

Facebook
Facebook blir en allt viktigare informationsyta och ett medel för oss i föreningen att nå ut med vårt budskap till en större och bredare grupp människor.

Ny hemsida
Vi har ännu en  hemsida, www.hoppirorelse.se, för Jai Jagat, fredsmarschen från Delhi till Genève, och den svenska gruppen Hopp i Rörelse, som i samarbete med grupper i andra länder i Europa och världen förbereder sitt deltagande i marschen till Genève.

Ordfront
Vi har under året två gånger haft annons i tidningen Ordfront om Hopp i Rörelse och Jai Jagat.

Iqbaldagen
Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning arrangerades traditionsenligt på torget i Lidköping den 4 maj i samarbete med Lidköpings FN-förening. En barnkör och ungdomar från Lidköping spelade och sjöng och en grupp från Independance Academy dansade. Gauri Kulkarni från Indien framställde i dans kampen för barns rättigheter.

Övrigt informationsarbete
Föreningen medverkade på Globala Torget vid Bok - och biblioteksmässan i Göteborg. Vi hade en monter på torget, nätverkade och hade många intressanta samtal med besökare. Vi hade också ett seminarium, ”Vandra i Gandhis anda” med efterföljande te och samtal.
Föreläsningar har under året hållits i skolor, organisationer och föreningar.  Besök från Indien och Pakistan har gett ytterligare kontakter och tillfälle till kunskapsspridning.  

Samverkan
BLLF Sweden är medlem i Forum Syd och har under året deltagit i medlemsmöten och årsmötet. 

Föreningen ingår nu i nätverket av organisationer i Globala Torget. Vi får härigenom värdefulla kontakter och inbjudningar till möten och seminarier.

BLLF Sweden ingår också i nätverket kring Jordens Barns Pris.

Den 4 maj arrangerade föreningen tillsammans med Lidköpings FN-förening och Studiefrämjandet  Iqbaldagen i Lidköping, en manifestation mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.

Den 22 oktober ordnades i samarbete med Lidköpings FN- förening och Studiefrämjandet en föreläsning på biblioteket av Per-Anders Sunesson, ambassadör vid UD för arbetet mot människohandel.

BLLF Sweden är medlem i Anti-Slavery International i London och har kontakt med lokal grupp i Faringdon i England, ledd av förre ordföranden i Antislavery International, Reggie Norton.

BLLF Sweden samarbetar med Solrosen/Emmaus Westervik i Ekenäs i Finland, som genom försäljning och insamlingskampanjer stöder BLLFS skolor i Pakistan. Föreningen samarbetar också med den indiska icke- våldsrörelsen Ekta Parishad. Föreningen ingår nu också i det europeiska nätverket nätverket Jai Jagat Europe och deltar i förberedelsearbetet inför en stor internationell manifestation i Genève 2020, kallad Jai Jagat.

 

Tack !

Vägen ut ur slaveri är lång och svår både för vuxna och barn. Det handlar om utbildning, om att bli medveten om sina mänskliga rättigheter, om att organisera sig, om rättsliga processer och om självtillit. De barn och vuxna som får grundläggande utbildning, kunskap om sina rättigheter och ett hopp för framtiden kommer själva att medverka till att slaveriet förintas.


Ett varmt tack till alla som genom frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och deltagande i brevkampanjer tar del i detta arbete.

Länk till verksamhetsberättelse som pdf (med bilder)

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara