IckevÄldskamp mot landgrabbing

När hundratusentals indier från ursprungsbefolk-ningar och andra fattiga grupper på landsbygden ger sig ut på en 40 mil lång vandring representerar de stora grupper som har upprörande och svåra upplevelser bakom sig.


Vana vid tuffa villkor, barfota eller med enkla sanda-ler, lägger de mil efter mil av dammiga vägar, byar och städer med myllrande trafik bakom sig. De sover längs vägen, lever på ett mål mat om dagen och är fast beslutna att kämpa för sina rättigheter till ett värdigt liv. De dansar, de sjunger och ropar ut sina krav. De bär med sig berättelser om mark som de tvingats överge, om byar som översvämmats, om familjer som tvingats in i slummen eller förflyttats till platser där de inte kan försörja sig. De berättar hur löften om nya jobb har svikits när arbetskraft flyttats in från andra platser och de som blivit utan jord att bruka visats bort. Multinationella företag har för all framtid fördär-vat åkermark och grundvatten och exploaterat gruv-fyndigheter med nedsmutsning av luft, mark och vat-ten i stora områden.
Mark är idag en prioriterad investering. Multination-ella bolag, pensionsfonder och regeringar visar gärna på sig själva som moderna och ansvarskännande och erbjuder jobb och utveckling till åtråvärda jordbruks-områden. Resultaten leder oftast till konflikter och all-varliga kränkningar av grundläggande mänskliga rät-tigheter.
Landgrabbing kallas det och förekommer inte bara i Indien utan på många håll i världen: Brasilien, Kina, Indonesien, Kambodja, Mocambique är några exem-pel.
Ekta Parishad
Genom de kontakter som BLLF Sweden fått med den indiska organisationen Ekta Parishad, (Forum för ge-menskap) har våra kunskaper om landgrabbing blivit alltmer konkreta.
Regeringen i Indien har myntat begreppet ”Make in India” och tar upp kampen med Kina om att erbjuda den internationella marknaden de billigaste varorna. Multinationella företag bjuds in. De kräver land och tvingar många småbönder att lämna den jord som fa-miljen odlat under generationer.
Hur kan man kämpa för sina rättigheter utan att bruka våld? Den fattigdom och utsatthet som ursprungsbe-folkningen och andra småbrukare på landsbygden le-ver med är våld och smärtar varenda dag. Ekta Pa-rishads karismatiske ledare Rajagopal är beslutsam:
Våld kan inte bekämpas med våld liksom eld inte kan släcka eld.
Genom utbildningar i ickevåld, i första hand för de unga, tränas de att kräva sina rättigheter
Ekta Parishad ställer krav. Det är pinsamt för en rege-ring som vill visa multinationella företag att Indien är ett bra och stabilt land att investera i när stora demon-strationer med fattiga lantarbetare blockerar vägar och gator. Försök att stoppa dem utan att tillgodose deras rimliga krav avvisas. Först när de krav som ställts in-för marschen bejakas och ömsesidiga dokument skri-vits under, återvänder demonstranterna till sina hem-byar.
Sverige finns också med
På många håll i världen kämpar de fattiga med samma problem. Genom svenska pensionsfonder finns också Sverige med bland dem som gör oetiska upphandling-ar på olika håll i världen. Vi informerade om detta un-der förra året genom kampanjen ”schyssta pensioner” och protesterar starkt mot Sveriges negativa roll i dessa sammanhang.

Britt-Marie Klang