Informationsblad

Här hittar du mer information om BLLF Sweden som organisation och frågorna vi jobbar med. 
Informationen kan användas för egen läsning likväl som skolmatrial. Kan läsas här,
skickas till mailen eller laddas ner som PDF.

Klicka på Läs mer, så visas hela texten längst ner på sidan.

Bakgrund
Sedan mer än 20 år har BLLF Sweden verkat för att stödja kampen mot slaveri och barnarbete i Pakistan. Sedan 1999 sker det genom en serie projekt som får stöd av Sida. Vi samarbetar med BLLF Societies, tre organisationer i provinserna Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa och Sindh. De är självständiga men samarbetar med det gemen­samma målet Struggle against slavery through education. De har hela tiden drivit primärskolor med stöd från BLLF Sweden. Skolorna är för barn till fattiga familjer, lantarbetare och tegelbruks­arbetare, många av dem fast i det skuldslaveri som är olagligt men fortfarande förfärande vanligt i Pakistan. De senaste sex åren har BLLFS också satsat på grund­läggande utbildning för kvinnor och flickor som inte fått gå i skola.

CDP 2014-16
Det nya projektet kallas CDP (Community Development Project). Det startade 2014 och löper under tre år. Det fortsätter och utvecklar vidare de insatser som gjorts i våra tidigare projekt sedan 2009. Alla aktiviteter planeras, genomförs och rapporteras av våra partners i Pakistan. Projektet omfattar nära 10 miljoner kronor under tre år. BLLF Sweden står för en egeninsats på strax under 1 miljon kronor. Den samlas in genom gåvor, medlemsavgifter och donationer från engagerade människor i Sverige.

Mål
Projektets mål är att kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättig­heter. Genom att organisera sig i BLLFS kan de förändra sina livsvillkor, förbättra miljön och hävda sin rätt till demokratiskt deltagande i samhället.

Programaktiviteter

Utbildning
12000 barn och vuxna, framför allt flickor och kvinnor, lär sig läsa, skriva och räkna. Barnen får fem års grundutbildning, i vissa fall upp till åtta år. Alla elever och deltagare får samtidigt kunskap om sina mänskliga rättig­heter och om hur man vårdar sin hälsa och sin närmiljö. Utbildningen ger deltagarna självtillit att hävda sina rättigheter. Praktiska kurser i sömnad, datakunskap och vardagsteknik ger unga kvinnor möjlighet till egen inkomst och ökad frihet.

Kvinnonätverkande
I byarna har man startat kvinnogrupper, där fattiga kvinnor samtalar om sina gemensamma problem och hur de kan lösas. Nu samordnas arbetet i basgrupperna genom ett gemensamt nätverk, Women Against Slavery. Kvinnor från de tre provinserna möts och utformar strategier för att hävda kvinnors och barns rätt och möjlig­het att få inflytande över sina livsvillkor och att stärka en demokratisk samhällsutveckling i Pakistan. En viktig del i arbetet är att män erbjuds kurser om kvinnors och barns rättig­heter.

Ungdomsarbete
Mötesplatser och kurser för unga pojkar och flickor ger dem tillfällen till diskussion, träning i demokrati och påverkansarbete och till att engagera sig i BLLFS’ arbete. Programmet har också insatser för att motverka barnarbete och att stödja familjer med funktionshindrade barn.

Demokrati och mänskliga rättigheter
Arbetare utbildas om sina rättigheter och hur man organiserar sig för att bli starkare i kampen för bättre arbetsvillkor och löner. Seminarier, kurser, demonstrationer, nätverksbyggande och direkt påverkan på myndigheterna är andra verktyg för att skapa rättvisa. Man ger vidare rättshjälp till familjer som försöker fly från skuld­slaveriet hos rika jordägare.

Kapacitetsutveckling
Man mobiliserar människor att bli medlemmar och aktivister. Därigenom stärker man BLLFS som en påverkanskraft för rättvisa. Utbildning i ledning, administration och ekonomi är andra viktiga verktyg för att höja organisationernas förmåga.

Utbytesprogram
Under 2015 och 2016 genomförs ett ömsesidigt ungdoms­utbyte mellan Pakistan och Sverige. Unga människor från Pakistan kommer under några veckor i Sverige möta svenska ungdomar, byta erfaren­heter och lära tillsammans. Året därpå reser en svensk ungdomsgrupp till Pakistan.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara